دومین جلد از ویژه نامه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد

دومین جلد از ویژه نامه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با مطالبی ارزنده و خواندنی در دو بخش اصلی مقاله و گفت و گو منتشر شد. این ویژه نامه شماره ۱ فصلنامه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی نیز هست که مختص کنگره به چاپ رسیده. در بخش اول مقاله هااز قرار زیر است:۱. علم، تجدد و تحول در آثار استاد داوری اردکانی۲. جغرافیای اسلامی سازی معرفت در نگرش طه جابرالعلوانی۳. ظرفیت های پروژه فکری حسن حنفی در تولید علوم انسانی اسلامی۴. بایسته های اسلامی سازی علوم انسانی از منظر سید محمد نقیب العطاس۵. فرآیند اسلامی سازی علوم انسانی اسلامی از دیدگاه اسماعیل فاروقی و در بخش دوم که گفت و گو ها هست از قرار زیر:۱. آیا هرمنوتیک فلسفی مخل به علوم انسانی اسلامی است؟! گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی۲. علم نمی تواند جواب همه سؤالات بشر را بدهد گفت و گو با استاد دکتر مهدی گلشنی۳. تولید علوم انسانی مشقت بار و دیریاب است گفت و گو با دکتر احد فرامرز قراملکی۴. علوم انسانی، با اراده انسان ارتباط دارد نه علوم و امور انتزاعی گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدپارسانیا۵. هم افزایی محققان در فهم و نقد نظریه های غربی، از مقدمات تحول است گفت و گو با دکتر ابراهیم برزگر۶. علوم شناختی، عمل و نظر را به هم گره می زند گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا۷. جایگاه طبقه بندی علوم در علوم انسانی جدید گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی۸. رخداد انقلاب اسلامی سرآغاز تحول در علوم انسانی است گفت و گو با دکتر منوچهر محمدی۹. پنج گام قابل تبیین در فرآیند تحول در علوم انسانی گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین پارسانیا۱۰. انسان در حال شدن است؛ پس تحول و روزآمدی از لوازم علوم انسانی است گفت و گو با دکتر محمد فتحعلی خانی۱۱. قدرت جامعه پردازی و نظام سازی؛ شاخص تحول در علوم انسانی گفت و گو با دکتر پرویز امینی۱۲. معنا و مبنای علوم انسانی اسلامی گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=222

Comments are closed.