نقد سند آموزش ۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

نقد سند آموزش ۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

نویسندگان: جمعی از شرکت کنندگان در نشست
ویراستار: هادی عرب
طراحی جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ
چاپ اول: تابستان ۱۳۹۷
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۷۵۰۰ تومان
شابک: ISBN 978-964-7867-62-7

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=2652

Comments are closed.